Privacy Statement van de Vereniging Het Stripschap

Het Stripschap is als verwerkingsverantwoordelijke vereniging onder andere verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw lidmaatschap of in uw hoedanigheid van contractspartner van Het Stripschap.

Als vereniging hechten wij veel waarde aan privacy en communicatie en wij willen er dan ook voor zorgen dat u als lid, gebruiker van onze websites of Facebook pagina’s of contractspartner van Het Stripschap op de hoogte bent over dit onderwerp.

Het doel van dit Privacy Statement is:

 1. U op de hoogte te stellen van welke persoonsgegevens we over u verzamelen en verwerken
 2. Met welk doel we deze gegevens gebruiken
 3. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
 4. Met welke derden uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld
 5. Informatie over het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
 6. U te informeren over uw recht om uw bij ons bekende gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen; verwijdering van uw (post)adresgegevens heeft echter beëindiging van uw lidmaatschap tot gevolg.
 7. Informatie over verwijzingen op de website van Het Stripschap naar de website(s) van andere partijen
 8. Informatie over beveiliging van uw persoonsgegevens

Dit Privacy Statement is in lijn met de nieuwe normen van de Europese wet met betrekking tot gegevensbescherming, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Stripschap verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – voor zover bekend – verwerken of in het verleden bewerkt hebben:

 • Naam, inclusief voornamen en voorletters
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Afwijkend postadres
 • E-mailadressen
 • Websites
 • Telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • IBAN
 • BIC
 • Incassomachtiging ja/nee
 • Lid sinds jaar
 • Opzegdata
 • Adreswijzigingen
 • Shopaankopen
 • Standhoudershistorie
 • Opmerkingen die van belang zijn voor herkenning van bankbetalingen.
 • Favoriete strips

2. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Het Stripschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributie en andere betalingen
 • Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief en de verzending van StripNieuws
 • Het uitnodigen van de leden voor de Algemene Ledenvergadering
 • Het doorgeven van wettelijk verplichte informatie zoals dit Privacy Statement
 • Informatie over de activiteiten van Het Stripschap
 • Informatie over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Benadering per post, e-mail of telefoon indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om door u bestelde goederen en diensten bij u af te leveren of af te halen.

Bent u een adverteerder, zakelijke relatie of vrijwilliger bij of van Het Stripschap, dan gebruikt Het Stripschap de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren of te ontvangen.

Het Stripschap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Stripschap bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

Uw registratiegegevens worden bewaard zo lang uw lidmaatschap actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen dan wel achterstallige betalingen in te vorderen.
Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:

 • Derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld.
 • De ING bank, waarmee door u afgegeven incassomachtigingen worden gedeeld.
 • Het verzendhuis voor mailings. Adresgegevens worden hiermee steeds eenmalig beveiligd gedeeld. Na gebruik wordt dat bestand onmiddellijk door het verzendhuis vernietigd.
 • De rechterlijke macht of overheidsdiensten wanneer een juridische procedure is gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
 • Externe leveranciers van diensten aan Het Stripschap, zoals dataverwerkings-leveranciers en web analytics tools, zoals Google Analytics.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het Stripschap gebruikt uitsluitend cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Het Stripschap plaatst geen cookies die uw surfgedrag bijhouden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op onze website zijn buttons opgenomen om onze webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons kunnen cookies plaatsen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring en andere voorwaarden van deze netwerken om te lezen wat zij met de gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Stripschap.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@stripschap.nl. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

In geval van een verzoek tot verwijdering zal Het Stripschap de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Het Stripschap stuurt na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Het Stripschap de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Het Stripschap de indiener van het verzoek een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Het Stripschap niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Het Stripschap de indiener vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort totdat de indiener van het verzoek de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

7. Websites van andere partijen

Op websites van de Het Stripschap treft u links aan naar andere websites, bijvoorbeeld de website van Stripschrift of van andere organisaties die actief zijn binnen de wereld van het beeldverhaal. Het Stripschap is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan.

Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt. Een hyperlink of andere verwijzing impliceert niet dat Het Stripschap gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat Het Stripschap de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Stripschap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

9. Wijzigingen van het Privacy Statement

Het Stripschap behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het privacybeleid van Het Stripschap.
Dit document is voor het laatst gewijzigd op 5 juni 2018.