Het SDCN (StripDocumentatieCentrum Nederland)

Het SDCN werd medio 1970 opgericht door de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam in samenwerking met Het Stripschap. Toenmalig Stripschapsecretaris Rob Richard werd bereid gevonden om het SDCN te beheren. Het SDCN werd geopend op 6 januari 1971 en was toen één dag in de week open voor het publiek.

De naam Stripdocumentatiecentrum Nederland gaf aan dat het in de bedoeling lag te komen tot een verantwoorde documentatie op het terrein van de geschiedenis van het beeldverhaal in Nederland.

SDCN


De stripotheek
De bibliotheek van het SDCN bevat een verzameling albums, boekjes, knipsels en stripbladen. In principe geldt hierbij de begrenzing dat alleen de in het Nederlandse taalgebied gepubliceerde stripverhalen aangetroffen kunnen worden (dus ook buitenlandse stripverhalen die zijn vertaald), én die strips die weliswaar in het buitenland verschijnen of verschenen zijn doch die van oorsprong van Nederlandse bodem zijn.

Aanvankelijk werd getracht het recent verschenen materiaal direct aan te schaffen, maar sinds 1989 gebeurt dit nog maar sporadisch. Het SDCN is hiervoor afhankelijk geworden van schenkingen. Voor wat het antiquarische materiaal betreft, was het aanschafbeleid in eerste instantie gericht op zeldzame en dus kostbare strips. Ook dat is inmiddels verleden tijd. Op alle toenmalige stripbladen had men vanzelfsprekend een abonnement, nu is dat nog maar voor een deel het geval.

In de loop der jaren heeft het SDCN vele schenkingen mogen ontvangen. Daaronder vallen tevens de stripknipsels die vele trouwe handen periodiek uit de pers knipten en in de bekende plakboekjes van Het Stripschap plakten. Geknipt en geplakt wordt er inmiddels niet meer, maar alles wat in het verleden verzameld werd, is bewaard. Het gaat daarbij om duizenden krantenstrips, voor een deel nooit in boekvorm gepubliceerd en dus een bijzonder bezit.

Documentatie
De documentatie biedt informatie over strips. Hiervoor geldt in principe geen taalbegrenzing. Deze documentatie bestaat enerzijds uit gedrukte informatie zoals boeken, vakbladen en artikelen en knipsels over strips (de zogenaamde secundaire literatuur). Hiervan worden de belangrijkste publicaties aangeschaft. Uit de buitenlandse literatuur wordt een keuze gemaakt. Handboeken, catalogi, bibliografieën en encyclodieën worden zoveel mogelijk aangeschaft.

De verzameling secundaire literatuur bestaat uit drie onderdelen: de boeken, de dossiermappen en de knipsels. De boeken zijn ontsloten en vindbaar door middel van het raadplegen van de gemeenschappelijke geautomatiseerde catalogus. De dossiermappen daarentegen zijn nog niet ontsloten, evenmin als de duizenden krantenknipsels. Het is de bedoeling ook daaraan in de komende jaren iets te doen. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met het bestuur van Het Stripschap.

Anderzijds bestaat de documentatie uit audio-visuele informatie als bandopnamen van radio- en tv-uitzendingen, en van vraaggesprekken met personen die in hun leven veel met strips te maken hebben (gehad). Ook hoort in deze categorie thuis de enorme collectie drukfilms van een groot deel van de albums die bij Uitgeverij Oberon en Uitgeverij Big Balloon zijn verschenen. Deze collectie werd samen met Het Stripschap verworven in 2005.

Tenslotte vallen hier ook allerlei stripparafernalia onder zoals affiches, posters, puzzles, stickers, pamfletten en dergelijke.

Last not least is er ook een gestaag groeiende collectie van originele striptekeningen aanwezig. Zo zijn onder andere de tekeningen van Alfred Mazure's Dick Bos in het SDCN ondergebracht, evenals die van strippionier Henk Backer, zoals Tripje en Liezebertha, en de Wipperoentekeningen van het tekenaar-schrijvers-duo Raimond Bär van Hemmersweil en Jan van Reek. Verder zijn de originele tekeningen van de strips uit het blad Olidin aanwezig.

Het toegankelijk maken van het strip- en informatiemateriaal

Het bijeengebrachte materiaal is grotendeels niet ontsloten, maar het ligt in de bedoeling daar de komende jaren wat aan te doen. Zo worden de stripalbums thans ontsloten in de GGC, de Gemeenschappelijke Geautomatiseerde Catalogus, zeg maar de nationale bibliotheekdatabank.

Informatie
Na het aftreden van Rob Richard is het beheer van het SDCN in handen gekomen van Jos van Waterschoot. Hij is officieel adjunct-conservator bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en daar te bereiken op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Het adres is:
Universiteitsbibliotheek Afdeling SDCN
Jos van Waterschoot

Bijzondere Collecties
Oude Turfmarkt 129
1012 GC  Amsterdam

Postadres:
Postbus 94436
1090 GK  AmsterdamTel. 020 - 525 6023
e-mail: J.A.M.vanWaterschoot@uva.nl