Algemene Leden Vergadering
16-06-2024
92e ALV in Kasteel Groeneveld te Baarn

Impressie van de 92e ALV in Kasteel Groeneveld te Baarn

Op deze dag en locatie had het Hergé genootschap haar ledendag en Het Stripschap had de gelegenheid gekregen om ook op deze mooie plek haar ALV te houden, van 11.30 tot 13.30 uur en de leden konden dan tevens de Kuifje-activiteiten bijwonen.

Naast het bestuur waren er 16 leden aanwezig op deze vergadering. In zijn welkomswoord gaf voorzitter Welleman aan dat de afgelopen 1,5 jaar erg hectisch waren geweest en dat het momenteel nog steeds lastig was om meer te doen dan het hoogst noodzakelijke. Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Ook werd aangegeven dat eind van dit jaar 2 bestuursleden zullen stoppen.
Belangrijkste punt op de agenda was dat van Financiën. De nieuwe penningmeester, Leendert Keyzer, was er in geslaagd om jaarrekeningen over de jaren 2022 en 2023 te maken en ook heeft hij veel inspanningen geleverd om achterstallige contributie als ook de contributie voor 2024 te innen. De leden van de kascommissie gaf hem hiervoor een groot compliment. Echter vanwege een paar zaken die voor de leden van deze kascommissie onduidelijk waren, was het advies van de commissie aan de ALV om het bestuur voor de jaren 2022 en 2023 (nog) niet te dechargeren. Dit werd door de ALV overgenomen. Afgesproken is om dit bij de ALV in november terug te laten komen.
Ook heeft het bestuur aangegeven dat door allerlei verhogingen van kosten en het langjarig niet aanpassen van de contributie aan stijgende kosten, het noodzakelijk is om dit voor 2025 wel te doen. Daarnaast is er het voorstel om leden met een machtiging voor incasso een korting te geven op de contributie. Ook dit is door de ALV doorgeschoven naar de ALV van november.

Samenvattend kunnen we stellen dat de locatie mooi was, dat er nog veel werk aan de winkel is en dat er meer ondersteuning vanuit de leden nodig is om Het Stripschap op termijn draaiend te houden.

Wij hopen veel leden te ontmoeten op 14 juli in Noordwijk, waar dan ook de striptas opgehaald kan worden.

Het bestuur van Het Stripschap, Van links naar rechts: Meerten Welleman, Leendert Keyzer, Niko Keijzer en Ramon Schenk. Foto: Alex Odijk

24-11-2023
Eerste terugblik op de Algemene Ledenvergadering van 5 november
IN Het Huis Utrecht aan de Boorstraat in Utrecht vond op 5 november de 91e Algemene Ledenvergadering
van Het Stripschap plaats. De vergadering werd bijgewoond door meer dan twintig leden en er werd flink
over de agendapunten gediscussieerd. Ook namen we afscheid van Daan Landwehr Johan als bestuurslid
en werd Leendert Keyzer gekozen tot nieuwe penningmeester. Een verslag volgt.
 
Enorm bedankt voor jouw jaren als bestuurslid, Daan, en we zien jou graag terug als medewerker.
 
Op de foto van links naar rechts en van boven naar onder:
Penningmeester Leendert Keyzer, secretaris Niko Keijzer, algemeen bestuurslid Ramon Schenk,
voorzitter Meerten Welleman en aftredend bestuurslid Daan Landwehr Johan
 
Foto: Alex Odijk
06-01-2021
Verslag van de 86e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap

Verslag van de 86e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap op 8 november 2020 om 14.00 uur via Microsoft Teams


Aanwezige bestuursleden:
Meerten Welleman (voorzitter),
Bart van der Looij (penningmeester),
Daan Landwehr Johan, Ronald Kroon, Ramon Schenk (verslag) en Dinie de Zeeuw.
 
Aanwezige overige leden:
Dick Bakker, Sander Dieben, Erwin Heuperman, Michel Gastkemper, Ton Mackaaij, Fernando van der Spek, Rob Stockx, René Wanders en Jan Willem Winter.
Afmeldingen:
Evert van der Spek (technische problemen), Margreet de Kloe (ziek).
 
1. Opening
Meerten opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en geeft aan dat de ALV opgenomen wordt ten bate van het verslag.
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Meerten deelt de leden mee dat langdurig lid de heer C. P. Stoffels is overleden aan niet-corona gerelateerde oorzaken. Namens Het Stripschap heeft het bestuur de nabestaanden de condoleances overgebracht.
Verder meldt Meerten dat secretaris Margreet de Kloe niet aanwezig is vanwege ziekte. Het is ernstig, maar de vooruitzichten zijn redelijk. Zij heeft echter per direct haar taken neergelegd en die zullen zolang door andere bestuursleden worden gedragen, totdat er een opvolger is gevonden (zie punt 5). 
 
3. Vaststelling agenda
Op verzoek van René wordt het verkiezen van een nieuw lid van de kascommissie toegevoegd.
 
3. Verslag ALV85
Het verslag van de vorige ALV (22 december 2019) wordt zonder verdere opmerkingen of vragen goedgekeurd.
 
4. Financiën
Bart: Dankzij de corona-maatregelen (waardoor er geen evenementen konden worden georganiseerd), goede kostenbeheersing en enkele financiële meevallers, draait Het Stripschap financiëel gezien een geweldig jaar. Hierdoor hebben we de gaten die in het verleden zijn ontstaan volledig kunnen dichten en zijn we financieel eindelijk weer gezond.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het voor de ALV uitgestuurde Financieel Verslag.

Doordat de Ledendag in verband met corona geen doorgang kan vinden, besparen we nog eens € 500. Dit bedrag willen we op een andere manier gebruiken om de leden die zich hadden aangemeld toch nog een extraatje te bieden.
Michel: Maakt het nog uit dat de DCC niet doorgaat?
Bart: De samenwerking is begin 2020 stopgezet. Vorig jaar heeft het ruim € 3.300 gekost; meer dan in 2018 vanwege de lagere bijdrage van Easyfairs.
Meerten: De redenen voor het stopzetten van de samenwerking met DCC zijn divers, maar voor ons was de voornaamste reden dat er geen meerwaarde meer was. Zij waren steeds minder bereid financieel bij te dragen en hierdoor raakten wij onze identiteit binnen de DCC kwijt.
Michel: Achteraf dus ook financieel een goede beslissing.
René: Heeft het verbreken van de samenwerking met DCC nog opzeggingen opgeleverd?
Meerten: Nee, er waren wel leden die het betreurden, maar geen opzeggingen.
Bart: Ook uit de financiën blijkt dat er nauwelijks opzeggingen zijn geweest.
Meerten: Bij de volgende StripNieuws zit de contributiebrief voor 2021. Leden hebben nog tot 1 december om op te zeggen voor 2021. Maar tot op heden heeft niemand opgezegd.

 
4b. Kascommissie
René: In juni is er bij de penningmeester thuis kascontrole gehouden. Dit heeft plaatsgevonden door steekproefsgewijs te controleren. De administratie ziet er goed uit, alles is digitaal, wat de controle vergemakkelijkt. Er viel een aantal zaken op: het te hoge BTW-tarief voor de drukkosten van StripNieuws en de uitgesplitste declaraties van het bestuur, waardoor één en ander veel overzichtelijker is dan voorheen.
Meerten: Een overzichtelijke, digitale administratie is ook heel belangrijk voor de door ons gewenste ANBI-status, die wij hopelijk in 2022 mogen ontvangen.
René: Een terugkerend punt is de kas. De commissie maakt de suggestie aan het bestuur om een pinapparaat aan te schaffen.
Meerten: Hier heeft het bestuur al over nagedacht. Is stil komen te liggen nu er geen evenementen zijn.
René: Samenvattend classificeert de commissie de financiële administratie als op orde en adviseert de leden decharge te verlenen.
De aanwezige leden maken geen bezwaar en decharge is hiermee verleend.
 
René: Kascommissievoorzitter Willem Naber heeft, na drie jaar lid te zijn geweest, aangegeven te willen stoppen.
Meerten: Bij de vorige ALV heeft voormalig penningmeester Willem Vollemans aangegeven eventueel lid van de kascommissie te willen worden. Hoe staat de kascommissie daar in?
René: Er is geen contact meer geweest vanuit Willem Vollemans. Ik stel voor dat de huidige penningmeester contact zoekt.
Bart: Dat zal ik doen, ook al gaat de communicatie met Willem Vollemans stroef.

Meerten: Is Reinier Mallach nog in beeld?
René: Reinier is één keer aangeschoven bij de commissie. De indruk ontstond dat hij vooral kritiek wilde leveren op Het Stripschap en niet zozeer dat hij gemotiveerd was om lid te zijn van de kascommissie.
Meerten: Zijn er nog andere kandidaten?
Ton: Klopt het dat normaliter een commissielid voor twee jaar aangesteld wordt en dat er drie leden moeten zijn?
René: Zonder de statuten op te zoeken: inderdaad. Realiteit is echter geweest dat er weinig animo is om lid te worden. Willem Naber is drie jaar lid geweest en we zijn al blij als we twee functionerende leden hebben.
Ton: Toch heeft het de voorkeur de regels aan te houden en pas af te wijken indien het niet anders kan. Dat betekent voor nu om aan de leden te vragen of iemand zich kandidaat stelt of heeft gesteld en dan pas een oproep in StripNieuws of elders.
René: Heeft Sander misschien interesse? Of jij, Ton?
Ton: Nee, dat zou hetzelfde nadeel hebben, namelijk dat ik als evenementencoördinator te dicht op het bestuur zit.
Meerten: Dat wordt dan een oproep in de volgende StripNieuws.
Michel: Helpt het als ik mij aanmeld?
Bart: Moet eerst Willem Vollemans nog gepolst worden?
Ramon: Het één sluit het ander niet uit.
René: Een derde lid zou mooi zijn. In maart is de volgende kascontrole.
Bart: De kascontrole zal in februari of maart moeten plaatsvinden, voor de ALV van juni.
Ton: De ALV stelt de leden van de kascommissie aan, dus Michel kan aantreden. Ondertussen kan Willem Vollemans gepolst worden.
 
4c. Begroting 2021
Bart: Er moet nog goedkeuring komen voor de begroting. Samengevat: de begroting is positief. De opbrengsten verwachten we als ongeveer gelijk aan die in 2020. Het ledenaantal blijft gelijk, en de kosten mogen weer wat oplopen om op een zgn. nul-begroting (kostendekkend) uit te komen. Ons eigen vermogen is ronduit gezond en, mits corona het toestaat, is er dus financiële ruimte om weer evenementen te organiseren en andere initiatieven te bekostigen. Zo is een budget van € 4.500 voor de organisatie van De Stripdagen vrijgemaakt. Daarnaast is er ruimte om aan evenementen van derden deel te nemen en een aantal kleinere evenementen voor de leden te organiseren.

Alle aanwezige leden zijn akkoord en hiermee is de begroting voor 2021 goedgekeurd.
 

5. Aanstelling nieuwe secretaris 
Meerten: We moeten het nog hebben over de opvolging van Margreet.
René: Nu het bestuur uitgebreid is, zijn er misschien kandidaten vanuit het bestuur zelf?
Meerten: Dan zouden de secretariaatswerkzaamheden ten koste gaan van de eigen taken. Wel neemt het bestuur gezamenlijk de taken waar. Ik zal ook voor de secretaris een oproep plaatsen in StripNieuws.


6. Toekomstplannen
Meerten: In 2021 hopen we weer een volwaardige Stripdagen te organiseren, naast kleinere evenementen ‘in de regio’, om zo de betrokkenheid van de leden te vergroten. Hiervoor is Ton Mackaaij aangesteld als evenementencoördinator.
Ton: Ik heb mij de afgelopen tijd gericht op het in 2021 organiseren van vier evenementen, dus elk kwartaal één. Dit ondanks dat de vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2021 niet rooskleurig zijn. Ik heb met zoveel mogelijk organisatoren van evenementen contact gezocht, om zo te voorkomen dat er te veel evenementen dicht op elkaar geprogrammeerd worden, zoals nu in juni lijkt te gaan gebeuren met Heroes Dutch Comic Con en Stripdagen Haarlem.
René: Is het publiek van HDCC wel hetzelfde als dat van ons? En kunnen we een evenement niet combineren met een ALV? Dat werkte in het verleden goed: er kwamen veel meer leden naar de ALV dan nu.
Meerten: Ja, het was ook de bedoeling deze ALV in het nieuwe stripmuseum MOCA in Noordwijk te organiseren. Maar corona gooide roet in het eten.
Rob: Dat was bedacht om samen te vallen met HDCC. Om het toch al bestaande beeld van Het Stripschap als gesloten club tegen te gaan, zou openstelling voor buitenstaanders goed zijn.
Dinie: Dat zou met introducees kunnen.
René: Of we geven voorrang aan leden, die gratis kunnen komen. Als er dan nog ruimte over is, kunnen niet-leden tegen betaling ook komen.
Meerten: Evenementen van Het Stripschap zijn altijd open voor publiek, maar voor leden gratis. 
Ton: Om de vraag over het overlappend publiek te beantwoorden: Nee, daar ben ik niet bang voor. Wel zijn we van plan een breder publiek aan te spreken dan alleen het traditionele strippubliek. We moeten er ook rekening mee houden dat de standhouders niet bereid zijn om 3 keer in 4-5 weken op een evenement te gaan staan. Dat kan standhouders kosten. Ledendagen combineren met een ALV is een goed idee.
Michel: Als er toch een soort evenementenkalender komt, kan die dan ook op de website geplaatst worden. Dat lijkt me een deel van de functie van Het Stripschap, als overkoepelend orgaan van de stripwereld.
Ton: De kalender bestaat nu nog slechts op papier, maar dat is een goed idee.
Meerten: Goed punt van die overkoepelende functie. We werken al enige jaren met het CPNB samen om stripevenementen op hun jaarkalender te zetten.
Ton: Het uitnodigen van niet-leden is ook een goed idee, aangezien het mensen zal aanzetten om lid te worden.
Rob: Zodat het niet elitair wordt! Verder zou ik de Wie is wie? niet op papier, maar online maken. Op sociale media is Het Stripschap veel te diffuus: allerlei accounts, zonder dat duidelijk is of ze actief zijn en of ze echt aan Het Stripschap gelieerd zijn.
Ramon: Dat klopt, er is op de sociale media meer wat niet op orde is. Het bestuur heeft, deels gebaseerd op onderzoek van Rob, een inventarisatie gemaakt en verwacht hier in de toekomst op te acteren.
Meerten: Blijft altijd een probleem om mensen te vinden die plannen kunnen uitvoeren. Het bestuur heeft altijd meer zaken die uitgevoerd moeten worden dan dat er tijd is!
Michel: Is er een communicatiebeleid? Wie is er verantwoordelijk voor?
Meerten: Het bestuur. Ik, Ramon als voortrekker van Het Stripschap 2.0, Ronald en Dinie.
Daan: Er zijn tools beschikbaar om alles in één keer te beheren.
Sander: Hoe zit het met de filmpjes die gedigitaliseerd zijn? Willem Naber plaatst ze op zijn eigen YouTubekanaal, maar niet op Het Stripschap Beweegt.
Meerten: Er is momenteel geen beheerder van Beweegt, dus we zijn afhankelijk van wat Willem zelf bereid is te doen.
Ramon: Wat ons niet belemmert om Willem te vragen de filmpjes naar Beweegt te uploaden.
Rob: Komt er nog een opvolger van de Bronzen Kroontjespen?
Ronald: De prijs is ingehaald door de initiatieven van het Debutantenfonds. Het werd teveel van hetzelfde.
Meerten: Bovendien was er weinig respons.
Rob: De oproepen op Facebook waren minimaal. Ook was het niet zo duidelijk wat er verwacht werd.
Meerten: Het is niet alleen op Facebook verspreid, ook in StripNieuws, maar dat kreeg weinig response in de stripwereld. Andere (sociale) media namen het niet over. Als je een aanzienlijk bedrag kunt krijgen, kun je toch verwachten dat stripmakers vragen kunnen stellen als iets niet duidelijk is? We denken na over een geschikte opvolger, aangezien we het heel belangrijk vinden om aanstormend talent te stimuleren.
 
7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Michel: Wat doen we naar Margreet toe?
Meerten: Er is al een Bommel-album met tekening naar haar gezonden namens het bestuur. Ik zal ook regelen dat er een grote bos bloemen bezorgd wordt met onze dank.
Michel: Lijkt me dat dit namens de leden kan, niet alleen namens het bestuur.
Meerten: Goed idee.
Fernando: Bestaat Stripschrift nog? De website is verouderd, je kunt geen abonnement meer nemen...
Dick: Er zijn wat problemen met hun website, ja. Als je een mailtje naar Arco van Os stuurt reageert hij doorgaans snel.
Meerten: Kan eventueel ook via ons.
Dick: Hoe staat het met de striptas, nu er geen Ledendag komt?
Ton: Er is besloten om iedereen die zich aangemeld heeft voor de Ledendag de striptas toe te sturen, naast alle leden die deel hebben genomen aan deze ALV.
Bart: Dat zijn tussen de 60-70 leden, dus het bedrag dat we gereserveerd hadden, gaat daar naar toe. Het is helaas te duur om alle leden een striptas thuis te bezorgen.
Ramon: Normaliter halen ook niet alle leden hun striptas op De Stripdagen op.
Fernando: Kan het niet via de plaatselijke stripwinkel? Spaart een hoop kosten.
Bart: Dat kost dan nog steeds een groot bedrag aan verzendkosten. We denken na over hoe we in 2021 de striptas kunnen uitreiken.
Ton: Afhalen in stripwinkels zou toch nog te veel bewegingen opleveren, dat is juist niet wat we willen. Ik neem de suggestie mee voor volgend jaar.
Meerten: We hadden albums voor 125 tassen geregeld, slechts 60-70 zullen er opgestuurd worden, dus we houden over.
Fernando: Kunnen nieuwe leden geen striptas opgestuurd krijgen?
Meerten: Nieuwe leden krijgen al een groot welkomstpakket.
Ton: De leden van het Hergé Genootschap en de Fameuze Fanclub moeten hun cadeau zelf ophalen bij een evenement. Wie het niet ophaalt, moet dan de verzendkosten betalen.
Dick: Via automatische incasso geregeld.
René: Je kunt dan ook aangeven of je het wilt hebben of niet, dan wordt er niets afgeschreven.
 
8. Sluiting
Hierna sluit Meerten de vergadering om ongeveer 16.00 uur met een dankwoord aan de aanwezigen voor hun bijdrage aan de discussie.

De 87e Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 26 september 2021 in het Huis Utrecht in Utrecht. De agenda en andere informatie volgt. 
12-01-2019
Verslag van de 83e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap
25-10-2018
83e Algemene Ledenvergadering

De agenda voor de 83e ALV vind je hier.

 

Het voorstel herziening Huishoudelijk Reglement vind je hier.

 

Het Verenigingsverslag van de secretaris vind je hier.

29-07-2018
83e Algemene Ledenvergadering

Het Stripschap organiseert op 4 november a.s. weer een Algemene Ledenvergadering

en wel in Het Huis Utrecht in Utrecht. De definitieve agenda volgt evenals alle andere 

stukken. Hierbij alvast het verslag van de 82e Algemene Ledenvergadering.

 

Leden van Het Stripschap kunnen zich aanmelden via  secretariaat@stripschap.nl

 

Het verslag van de 82e ledenvergadering vind je hier.

05-06-2018
De nieuwe penningmeester van Het Stripschap en De Stripdagen

Even voorstellen: De nieuwe penningmeester van Het Stripschap en De Stripdagen

Gisteren werd Willem Vollemans in de Haarlemse Toneelschuur op de laatste dag van Stripdagen Haarlem met algemene stemmen gekozen tot penningmeester van Het Stripschap en De Stripdagen.

Meer informatie over Willem in het vorige bericht op deze pagina.

Met dank aan Aat Hendrikson die anderhalf jaar het penningmeesterschap met veel enthousiasme heeft beheerd.